MC: Hà Cảnh Khách mời cố định : Lang Lãng, Tiêu Kính Đằng, Lương Tĩnh Khang, Vương Miễn, Thái Trình Dục, Chung Hán Lương, Dương Địch, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên