Show gồm có các thành viên : Tần Hạo, Vương Ngạn Lâm, Trương Bân Bân, Hà Lạc Lạc,Dương Siêu Việt, Vương Tấn, Hoàng Minh Hạo.