Nhóm trai trẻ miền quê điều hành một hoạt động lừa đảo béo bở, cho đến khi gã chính trị tham gia những đòi dây máu ăn phần và một cảnh sát muốn chặn đứng họ.