Nơi nào có thể có thiếu niên mà không có chuyện xảy ra? Nếu tôi gửi DM tới IABC, Cục Phát thanh Truyền hình Iyego, IABC sẽ giải quyết!