Show Đàn ông làm việc nhà do Iqiyi chịu trách nhiệm sản xuất. Thành viên tham gia : - Vợ chồng Viên Hoằng, Trương Hâm Nghệ - Ngụy Đại Huân và bố mẹ - Uông Tô Lang và Vưu Trưởng Tĩnh Quan sát viên : - Chu Đan - Phó Thủ Nhĩ - Lý Đản