Năm nam một nữ cùng ở trong một ngôi nhà và phải học cách chung sống với nhau