Diễn viên chính: Lưu Dịch Sướng, Viên Vũ Huyên, Trương Tư Phàm, Hứa Hiểu Nặc, Thiên Cát, Tôn Hiểu Luân,...