Show Be My Baby của GMMTV dành cho các diễn viên nhà GMMTV dùng một buổi để chơi đùa mua vui cho các em bé.